Tibolddaróci Kapusi Kert
 

Az én erdôm


AZ ÉN ERDÔM Tibolddaróc határában
van, a Bükk-hegység lábánál, egy Ny-i
kitettségu, 5–20° lejtésu domboldalon
160–200 m-es tengerszint feletti magasságban,
sekély-középmély termôrétegu,
barna erdôtalajú, többletvízhatástól független,
száraz termôhelyen.

AZ ÉN ERDÔM három részletbôl áll:
1,4 ha akác (klónarchívum); 4,8 ha egyéb
kemény lomb (élôfa gyujtemény); 0,9 ha
egyéb kemény lomb (erdei
gyümölcsös). A területet
1996-ban vásároltam a
Tibolddaróci MgTSz Felszámolójától.
Akkor még
szôlô volt. A szôlô muvelését
1992-ben hagyták abba.
Az erdôsítés elsô kivitelét
1999 ôszén hajtottam
végre. Az elvadult szôlô és
a hat évig zavartalanul szaporodó
gyomok (tarack,
siska nádtippan, vadrózsa
stb.) visszaszorítása vegyszeres
gyomirtással, gépi
padkázással, tányéros kapálással
történt 1999 nyarán.
Az ültetést a padkákon,
Stihl gödörfúróval készített lyukakba,
konténeres csemeték felhasználásával
végeztem. A konténeres csemetéket magam
neveltem. A padkák szélessége
1,5–2 m, egymástóli távolságuk 3,5–4 m.
Az erdôsítést (elsô kivitelt) követôen
évente kétszer szoktam kapálni (a csemeték
körül tányérosan) és kaszálni (a csemetesorok
mentén, 1–1,5 m-es szélességben,
Stihl bozótvágóval). A csemetesorok
közötti területeket (3–3,5 m széles pásztákat)
nem muvelem. Arra számítok, hogy
ezek a pászták a közeli természetszeru erdôk
fafajaival elôbb-utóbb beerdôsülnek.
Az elsô molyhostölgy-, cser-, magaskôriscsemeték
már meg is jelentek.

A 4,8 ha-os egyéb keménylombos erdômet
több mint 60 fafaj felhasználásával
létesítettem. Ez az erdôrész tulajdonképpen
egy fafaj-összehasonlító kísérlet. A
kísérlet kulcsszavai: biológiai sokféleség,
genetikai változatosság, termôhelyállóság,
társulási készség, haszonvételi lehetôség.
Hobbim a felsorolt témakörök
vizsgálata külön-külön és összefüggéseikben
is. A kísérletbe vont fafajok több
mint 80%-a szárazságturô. Ez nem véletlen,
mert a szélsôségesen száraz termôhelyek
fásítási biológiai alapjainak bôvítésére
(fejlesztésére) törekszem.

Szélsôségesen száraz termôhelyeknek
tekintem a sziklás-köves váztalajokat, földes
kopárokat, a D-i kitettségu lejtôs területeket,
a futóhomokot, sziket, a felhagyott
bányahányókat, hulladéklerakó helyeket,
az autópályákat, ipari parkokat
stb. Ezeken a munkaterületeken a fásítás
fafajválasztékának bôvítését, a fafajok társítási
lehetôségeinek kihasználását rendkívül
fontosnak tartom.AZ ÉN ERDÔM egy hosszú távú üzleti
vállalkozás (nem csak hobbi)! Termékeim:
különleges szaporítóanyagok, vegyszermentes
erdei gyümölcsök, gyógynövénydrogok,
méhészeti termékek, szakmai-
idegenforgalmi szolgáltatások.

AZ ÉN ERDÔM egy különleges szaporítóanyag-
forrás. Az általam elôállított
mag a fajra jellemzô valamennyi öröklôdô
(genetikailag állandósult) tulajdonsággal
rendelkezik. Vannak olyan fafajaim,
amelyekbôl több fajta (szelektált változat)
is köztermesztésben van, fôleg a kertészek
(gyümölcs-és díszfatermesztôk) körében.
Arra törekszem, hogy a fajon belüli
genetikai változatosság megôrzése érdekében
ezekbôl a fajtákból is ültessek
egy-egy példányt. A fajták kiválasztása
nem csak erdészeti (fásítási) szempontok
figyelembe vételével történt. Az eredeti
vad fajok képviselôi (kommersz csemetéi)
és szelektált változatai (fajtái) egymás
mellé ültetésével olyan utódnemzedékek
elôállítására törekszem, amelyek erdészeti-
kertészeti célú felhasználásra (akár nemesítôi
kiindulási szaporítóanyagként is)
egyaránt alkalmasak lehetnek.

Vannak olyan fafajaim, amelyeknek
még nincsenek fajtái. Ezekben az esetek
ben az erdôsítési szaporítóanyagaimat
több csemetekertbôl és idôben is elnyújtva
(több évjáratból származtatva) igyekeztem
beszerezni, hogy a genetikai változatosság
minél nagyobb legyen.

A fák 1200 m2-es, a cserjék 600 m2-es
parcellákba (fafajcsoportokba) lettek kiültetve.
A fás parcellák egyedszáma 60, a
cserjéké 30 db. Egy-egy növény
tenyészterülete általában 20 m2.

AZ ÉN ERDÔM egy
olyan erdei gyümölcsös,
amelyben 17-féle, emberi
fogyasztásra is alkalmas
erdei gyümölcs van. A
vad gyümölcsfákat képviselô
kommersz csemeték
közé ültettem a szelektált
rokonaikból is, de csak
azokból, amelyeket nem
kell permetezni. Van
olyan gyümölcsfaj, aminek
már több mint 30 fajtáját
(szelektált változatát)
sikerült kiültetnem. A
gyümölcsparcelláim kialakítása,
elrendezése az
egyéb lombos fafajoké
hoz hasonlóan történt. A gyümölcstermesztés
mellett arra is törekszem, hogy
a tôlem származó szaporítóanyaggal a
szélsôségesen száraz termôhelyekre
(külterjes körülmények között is) lehessen
gyümölcsfát ültetni. Meggyôzôdésem,
hogy erre a leendô erdôkben, fásításokban,
de még a meglevô erdeinkben
is nagy szükség van.

AZ ÉN ERDÔM a családom patikája.
Húszféle, gyógynövényként is nyilvántartott
fafajt ültettem. A fafajok kiválasztásakor
a gyógynövényes szakirodalmat vettem
alapul, miközben az egyéb haszonvételi
lehetôségeket is mérlegeltem.

AZ ÉN ERDÔM egy olyan méhlegelô,
ahol tavasztól ôszig mindig van virágzó fa
vagy cserje. A területre kihelyezett 6 méhcsaládtól
évente 60–80 kg mézet tervezek
elvenni, mivel a méz csak melléktermék.
A méhek elsôdleges feladata a magtermelô
fáim beporzása.

AZ ÉN ERDÔM egy élô tájkép. A terület
fekvése, a fafajcsoportok elrendezése,
a parcellahatárok kialakítása (vonalvezetése),
a színek-formák-méretek változatossága
minden évszakban szép látványt
nyújt. Közelrôl-távolról egyaránt. A tájépítés,
tájgondozás néhány EU-s tagállamban
már anyagilag is támogatott földhasz-
nálói tevékenység. Bízom benne, hogy ez
nálunk is hamarosan így lesz.

Az 1,4 ha-os akácosom klónarchívum.
Benne vannak az akáctörzsfaklónjaim.
1982 óta foglalkozom akácnemesítéssel,
a rövid vágásfordulóban is
kezelhetô akácerdôk biológiai alapjainak
fejlesztésével. Eddig 125 törzsfát,
101 törzsfaklónt, 105 törzsfanemzedéket
állítottam elô. A törzsfaklónjaim felhasználásával
már 9 üzemi plantázs létesült.
A klónarchívumom rendeltetése:
plantázskomponensek génmegôrzése és
újabb nemesítôi kiindulási szaporítóanyagok
elôállítása.

AZ ÉN ERDÔM nem lesz vágásterület.
A faanyag-kitermelés mint célkituzés
egyik részletben sem szerepel. Faanyagszükségletemet
(évente 8–10 m3 háztartási
tuzifa) az akácfa-ültetvényembôl fedezem,
amit kifejezetten erre a célra létesítettem
Kácson, a lakásom közelében. Ez
egy rövid (13 éves) vágásfordulóban kezelt
akác energiaerdô, amit az akáctörzsfa-
klónjaim, törzsfanemzedékeim felhasználásával
létesítettem.

AZ ENERGIAERDÔM területe 1,4 ha.
Egy-egy fa növôtere 3,2 m2. A sortávolság
160 cm, tôtávolság 200 cm. A csemeték
kiültetése háromszögkötésben történt. A
sorok hossza 620 m, tájolása É-D irányú.
Összesen 13 sor van. Évente egy-egy sor
kitermelését tervezem. Az elsô sor kitermelését
az ültetést követô ötödik évben
kezdtem. A felújítás tuskósarjról történik.
Összesen három vágásfordulót tervezek.Dr. Kapusi Imre
3424 Kács, Dózsa Gy. u. 36.

Asztali nézet